Người không mang họ

Tags: Biên phòng

Đăng ngày 24-06-2008
K'So Hồng - Người chiến sĩ quân y Đồn BP 719 Gia Lai, người con của buôn làng Tây Nguyên...

Bình luận (8)