Clip đã bị xóa!

Người nghiện MA TUÝ đá (meth-ice)!

Người nghiện MA TUÝ đá (meth-ice)!
heaven

Ngày đăng 11-03-2008

xem để mà tự răng đe mình, cuối Clip có hình ảnh gâp sợ, chẩun bị tinh thần trc khi xem