Nhóm thanh niên mang 141 ra làm trò đùa

Đăng ngày 07-08-2012
Một hành vi thiếu ý thức của nhóm TN mang các chiến sĩ 141 ra làm trò đùa...

Bình luận (1)