Clip đã bị xóa!

Những bức tranh vui về an toàn giao thông (Blog giao thông ngày 16/ 11/ 2007)

Những bức tranh vui về an toàn giao thông (Blog giao thông ngày 16/ 11/ 2007)
bloggt

Ngày đăng 17-11-2007

Những bức tranh vui nhưng lại phản ánh rõ nét những vấn đề bức xúc về hiện trạng giao thông.