Những bức tranh vui về an toàn giao thông (Blog giao thông ngày 16/ 11/ 2007)

Đăng ngày 17-11-2007
Những bức tranh vui nhưng lại phản ánh rõ nét những vấn đề bức xúc về hiện trạng giao thông.

Bình luận (1)