Những giải pháp phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 10-12-2012
Ngày 9/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng. Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được sửa đổi, bổ sung 20 điều, có nhiều quy định mới nhằm tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bình luận (0)