Những năm tháng máu và hoa - Tập 1

Đăng ngày 06-01-2009
Cách đây 30 năm nhân dân Cam Pu Chia được sự giúp đỡ to lớn chí tình của quân và dân Việt Nam, đã đoàn kết đứng dậy lật đổ chế độ diệt chủng của Pôn Pốt, xây dựng cuộc sống hòa bình, độc lập

Bình luận (13)