Clip đã bị xóa!

Những tai nạn hi hữu
troioilatroi

Ngày đăng 23-07-2008

những tai nạn mà người trong cuộc cũng không ngờ đến, đúng là pó tay. Không thể hiểu tại sao cả.