Nơi sông Ba đổ ra biển

Đăng ngày 22-09-2012
Bắt nguồn từ Kontum, Đắk Lawsk, Phú Yên rồi đổ ra biển Đông ở cửa biển Đà Rằng. Sông Ba, con sông dài nhất miền Trung đã góp phần kiến tạo nên một đô thị ven cửa sông.

Bình luận (0)