Clip đã bị xóa!

Obelisk the Tormentor
Yami

Ngày đăng 05-03-2007

Egyptian God Card: Obelisk the Tormentor