Clip đã bị xóa!

Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
vietnam.today

Ngày đăng 03-01-2009

Trong thắng lợi giành độc lập của dân tộc ghi dấu công lao của rất nhiều thế hệ trong đó có người học trò xuất sắc của Hồ Chủ Tịch đại tướng Võ Nguyên Giáp