Sorry, this video is not available in your country.

Phong Vân - Hùng Bá Thiên Hạ (Part 2)

Lee Gun

Tags: storm rider, phong vân, hùng bá thiên hạ

Đăng ngày 07-03-2008

Storm Rider bản phim điện ảnh của bộ truyện tranh Phong Vân của Mã Vĩnh Thành . Diễn Viên: Trịnh Y Kiện , Quách Phú Thành , Thiên Diệp Chân Nhất (Sony Chiba).... Chỉ có bản phụ đề tiếng Anh xem tạm vậy
Đọc thêm

Bình luận (3)