Clip đã bị xóa!

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh
cuocsongthuongngay

Ngày đăng 03-05-2012

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh