Sorry, this video is not available in your country.

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Tags: Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Đăng ngày 11-05-2008

Ronaldinho vs Ronaldo biểu diễn kỹ thuật cá nhân ^0^

Bình luận (21)

Xem thêm bình luận