Clip đã bị xóa!

THÁI BÌNH CÔNG CHÚA
catmon75

Ngày đăng 22-11-2008

Tiết Thiệu (Trương Thần Quang) hộ giá bị trọng thương, Võ Tắc Thiên cho phép Thái Bình công chúa được gặp Tiết Thiệu. Phan Nghinh Tử đóng cả hai vai Võ Tắc Thiên và Thái Bình công chúa Lý Châu