TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9

Đăng ngày 30-09-2009
TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 9, mặc dù không nằm trong tâm bão

Bình luận (0)