Clip đã bị xóa!

Tai nạn bất ngờ
inox01

Ngày đăng 26-02-2007

Không cái ngu nào giống cái ngu nào :)