Tai nạn bất ngờ

Đăng ngày 26-02-2007
Không cái ngu nào giống cái ngu nào :)

Bình luận (11)