Sorry, this video is not available in your country.

Tẩy trần-Thích Chân Tính

Bình luận (1)

  • 100%x200

    petha0_qn 6 năm trước

    Chúng tôi không tin những việc làm của thầy Thích Chân Tính và chúng tôi không tin những lời đồn nhảm như vậy!Chúng tôi đã tìm hiểu rất là kĩ vì nguyên do là bên đạo hồi vì thầy Thích Chân Quang cũng đã bị một lần và chúng tôi đã tìm hiểu rất là kỹ là vì chuyện này mà chúng tôi đã hiểu ra ? như thầy Chân Quang đi biển với đệ tử là lời đồn nhảm và có ghép hình trong này nên mọi người cò thể hiểu lầm thầy cũng như thầy Chân Tính cũng như vậy và lời nói cuối cùng là chúng tôi không có tin những lời đồn nhảm như vậy?

    Trả lời Đánh dấu Spam