Clip đã bị xóa!

Tha thu, phuong phap hòa giải oan kết và hận thù -Thích Thiên Thông

Tha thu, phuong phap hòa giải oan kết và hận thù -Thích Thiên Thông
trucan

Ngày đăng 18-08-2008

Tha thứ , phương pháp hòa giải oan kết và hận thù- Thích Thiên Thông