Clip đã bị xóa!

Thái Cực Đơn Đao Pháp
ourvovinam

Ngày đăng 23-03-2008

Đây là bài đao của VoViNam-Việt Võ Đạo