The sex show !

Đăng ngày 09-04-2009
Cửa thanh máy mở, nàng quần áo sộc xệch còn chàng nhặt vội chiếc quần lên rồi cười thoả mãn. Chuyện gì vừa sẩy ra ? The sex show chăng ? Muốn biết điều gì đã sẩy ra, không cần phải đoán. Xem thì hiểu !

Bình luận (0)