Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Anh12 Unit 7 Cơ bản Writing- Ý tuởng dạy dọc của một vài giáo viên cốt cán các tỉnh phía Bắc

bravery1981

Tags: NguyễnTiến Dũng, Dạy tiếng Anh THPT

Đăng ngày 06-08-2008

Được ghi hình bởi Nguyễn Tiến Dũng tháng 7 năm 2008 tại Đồ Sơn Hải Phòng

Bình luận (0)