Trận đánh Leningrad

Đăng ngày 11-09-2007
Hoà bình thật đáng quí biết bao

Bình luận (6)