Clip đã bị xóa!

Trận đánh Leningrad
Putin

Ngày đăng 11-09-2007

Hoà bình thật đáng quí biết bao