Từ Ra Dơ Líp đến Pác Bó

Đăng ngày 12-03-2009
Từ Ra Dơ Líp đến Pác Bó
Sáng tác: Phan Long

Bình luận (2)