Clip đã bị xóa!

Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong

Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong
asoka

Ngày đăng 20-03-2007

Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong. ở đây con được gọi là 14 chăng đàng ngắm chúa