Tuyen Ngon Doc Lap - Ho Chi Minh

Đăng ngày 01-09-2007
Day la ban tuyen ngon doc lap, khai sinh ra nuoc Viet Nam dan chu cong hoa do Chu Tich Ho Chi Minh doc tren quang truong Ba Dinh vao ngay 2/9/1945 ...

Bình luận (19)