Sorry, this video is not available in your country.

Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Nguyễn Hàm Hòa

Tags: Liên Hợp Quốc, Việt Nam, Vai trò, Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Đăng ngày 24-02-2010

Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trong 2 năm đảm nhiệm chức vụ Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Bình luận (0)