Clip đã bị xóa!

Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
action_hus

Ngày đăng 24-02-2010

Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trong 2 năm đảm nhiệm chức vụ Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc