Clip đã bị xóa!

Hát then đàn tính ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Hát then đàn tính ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang
vietnamtravel

Ngày đăng 02-04-2010

Hát then đàn tính ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang