Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 1000 ngày - Tập 1 - Người Mỹ Việt Nam

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 1000 ngày - Tập 1 - Người Mỹ Việt Nam
tanhtin

Ngày đăng 02-06-2008

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam