Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 7 - Tết mậu thân

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 7 - Tết mậu thân
tanhtin

Ngày đăng 20-05-2007

Cuộc chiến tranh 10000 ngày. Tập 7: Tết mậu thân