Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Thiên lịch sử truyền hình - Tập 8 - Việt Nam hóa chiến tranh

Việt Nam - Thiên lịch sử truyền hình - Tập 8 - Việt Nam hóa chiến tranh
tanhtin

Ngày đăng 28-09-2009

Việt Nam hóa chiến tranh