Clip đã bị xóa!

Võ đài tự do (3)
ah_lung

Ngày đăng 13-08-2008

Võ đài tự do, có thuyết minh tiếng Việt !!