Vượn hay người - người hay vượn ?????

Đăng ngày 07-02-2007
Người bay như vượn! xem đi xem đi cả nhà

Bình luận (13)