Clip đã bị xóa!

Vượn hay người - người hay vượn ?????

Vượn hay người - người hay vượn ?????
quangnv

Ngày đăng 07-02-2007

Người bay như vượn! xem đi xem đi cả nhà