Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 27 Phần 1

Đăng ngày 14-05-2008
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword and Dragon Blade: TV Series 2003: Giả Tịnh Văn, Tô Hữu Bằng, Cao Viên Viên, Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập, Vương Cương, Đào Hồng, Thích Tiểu Long, ...

Bình luận (1)