Clip đã bị xóa!

đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường diễn cho wan chức quốc tế apec 2006

đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường diễn cho wan chức quốc tế apec 2006
www.lsrnhonnghiaduong.very.to

Ngày đăng 26-06-2008

Đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường lân vương của việt Nam và đứng thứ III trên thế giới www.lsrnhonnghiaduong.very.to