đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường diễn cho wan chức quốc tế apec 2006

Đăng ngày 26-06-2008
Đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường lân vương của việt Nam và đứng thứ III trên thế giới
www.lsrnhonnghiaduong.very.to

Bình luận (10)