giang còi & quang tèo

Tags: coi, teo
Đăng ngày 28-01-2008
một thằng béo một thằng gầy

Bình luận (4)