Sorry, this video is not available in your country.

khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001

shino takahashi

Tags: khủng bố, 11/9, 9/11, tháp đôi

Đăng ngày 16-03-2008

thật bất ngờ, xúc động

Bình luận (2)