Clip đã bị xóa!

ko thể và có thể
gacool

Ngày đăng 07-04-2008

out!